Samenlevingsopbouw 

 

Wij Willen Waardig Werk:

WERK EN WELZIJN

Er is een groep van kwetsbare werkzoekenden in werkarme gezinnen die vaak niet op eigen kracht (tijdelijk) aansluiting vinden op de lokale arbeidsmarkt. Hun startpositie bij activering wordt bemoeilijkt door problemen op diverse levensdomeinen zoals werk, wonen, gezondheid, mobiliteit, inkomen, onderwijs, opvoeding, sociaal netwerk… Aan werkmotivatie ontbreekt het echter meestal niet bij deze mensen.


 

Concreet project

Samenlevingsopbouw ontwikkelde de voorbije jaren projecten waarbij de koppeling gemaakt wordt tussen werk (activering) en welzijn. Dit gebeurde o.a. in Sint-Niklaas en Roeselare. Twee jaar lang ging Samenlevingsopbouw op weg met kwetsbare mensen in armoede en dit in samenwerking met diverse actoren die deskundig zijn inzake werk en/of welzijn.

In Sint-Niklaas startte men vanuit een ESF-oproep het project ‘Voortraject: sleutel naar opleiding of werk’. Het OCMW was de promotor en stond in voor de individuele begeleiding. Groep Intro zorgde voor de arbeidstrajectbegeleiding. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen werkte groepsmatig met de doelgroep met de focus op welzijn, empowerment en inspraak in het beleid.

In Roeselare startte Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen het project ‘Ouders in Actie’. Het gaat om een samenwerking van een 15-tal kwetsbare, werkzoekende gezinnen met vijf lokale dienstverleners; OCMW, VDAB, CAW en twee vakbonden. Men bood vanuit de eigen deskundigheid ondersteuning op maat zowel op vlak van werk als welzijn. Daarnaast lag de focus ook sterk op digitale vorming. Een integrale aanpak, op maat, met voldoende tijd en ondersteuning is de sleutel tot succes.

Beleidsaanbevelingen

Integrale en kwaliteitsvolle begeleiding op maat

We vragen aan VDAB en OCMW om méér te investeren in personeel en diensten die integrale begeleiding op maat bij kwetsbare mensen of gezinnen kunnen realiseren. Concreet vragen we om meer professionele screenings, meer huisbezoeken en cliëntoverleg mogelijk te maken.

  • Met een integrale begeleiding op maat wordt er niet enkel naar één probleem (bv werk zoeken) gekeken, maar naar de hele levenssituatie van een gezin. Dan wordt duidelijk dat niet alleen de job zelf, maar ook heel wat randvoorwaarden vervuld moeten zijn, zoals huisvesting, mobiliteit, kinderopvang, … Vele vacatures (voor kortgeschoolden) gaan immers over jobs in een ploegenstelsel, nachtwerk of weekendwerk. Integraal werken is werken met aandacht voor welzijn en de realisatie van alle grondrechten.
  • We benadrukken de nood aan kwalitatieve begeleidingen op maat. De huidige investeringen staan vooral in functie van snelle directe inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en snelle realisatie van enkel economische meerwaarde. Werkzoekenden, die niet vallen onder de categorie ‘niet-toeleidbaren’, hebben vaak extra tijd en ondersteuning nodig om te voldoen aan de huidige strenge arbeidsmarktvoorwaarden.

Structurele samenwerking

We vragen een goede afstemming en samenwerking tussen verschillende instanties. Integrale begeleidingen zijn slechts mogelijk via een sterk en structureel samenwerkingsverband tussen diverse actoren die deskundig zijn inzake werk en/ of welzijn. Specialistische dienstverlening door één dienst binnen het sociaal werk (ondanks de toenemende kennis en competenties) schiet vaak tekort bij de ondersteuning van mensen of gezinnen die leven in complexe levenssituaties en noden ervaren op verschillende levensdomeinen.

Automatische rechtentoekenning – vindplaatsgericht werken

  • We vragen zoveel mogelijk automatische rechtentoekenning, een rechtentoekenning op alle levensdomeinen.
  • We pleiten voor een dienstverlening die zelf het initiatief neemt. Het is wenselijk om zelf meer naar kwetsbare gezinnen toe te stappen en te helpen om rechten te verwerven. Mensen die recht hebben op diensten, hulp, premies, krijgen deze vaak niet. Mensen - vaak kortgeschoold- moeten diverse procedures doorlopen en van alles op de hoogte zijn, formulieren meenemen, … vooraleer hun rechten geopend worden. Sommigen worden soms moedeloos van de confrontatie met de complexiteit van onze samenleving. Gevolg: frustratie, berusting of schaamte om nog met diensten contact te nemen

Emanciperende activering

  • We vragen aan VDAB en OCMW om mensen emanciperend aan werk te helpen. Het voorzien van gepaste en betekenisvolle ondersteuning, in de plaats van sancties, is cruciaal in het vinden en behouden van een job. Dit wordt door meerdere onderzoeken bevestigd.
  • We vragen in te zetten op een integrale benadering, maar ook op een groepsmatige aanpak. Door werkzoekenden met elkaar in contact te brengen, kunnen ze elkaar ondersteunen, van elkaar leren, elkaar versterken. Geef mensen de tijd om uit te zoeken wat ze willen en kunnen. Versterk hen en hun competenties en versterk de intrinsieke motivatie.

Meer info

Katelijne De Winter
katelijne.de.winter@samenlevingsopbouw.be
0491 34 41 12

Fred Boone
fred.boone@samenlevingsopbouw.be
0474 91 96 29