Samenlevingsopbouw 

 

Wij Willen Waardig Werk:

BE-WIJS: BESTRIJD DISCRIMINATIE WIJS

Tot op vandaag wordt er gediscrimineerd zowel bij aanwerving als op het werk. Verhalen van werkzoekenden en wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat werkzoekenden systematisch worden uitgesloten op basis van hun kleur, leeftijd, etc. Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum) rapporteerde dat er in 2016 20% meer dossiers zijn geopend dan het jaar ervoor. Deze stijging is te wijten aan o.a. een toename van situaties van discriminatie op de arbeidsmarkt. Bestaande instrumenten van maatregelen en regelgevende kaders tegen discriminatie zijn dus niet voldoende. Er is meer nodig om de inbreuken op de anti-discriminatiewetgeving tegen te gaan. Bij aanwerving en op het werk moet er beter opgetreden worden, zowel preventief als repressief.


 

Concreet project

‘Be-wijs’ werkt aan discriminatiebestrijding op de arbeidsmarkt. In het project staan de bijdrage van de (mogelijke) slachtoffers van discriminatie en de samenwerking met partners -zoals die van het platform Praktijktesten Nu- en beleidsmakers centraal. Op deze manier kunnen de problematiek en de oplossingen juist aangekaart worden.

Beleidsaanbevelingen

Regelgevende kaders

De Vlaamse en federale regeringen werken regelgevende kaders uit zodat:

  • alle overheidsinspecties proactieve en reactieve praktijktesten kunnen uitvoeren om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen. Dat wil zeggen dat inspecteurs dit onderzoeksinstrument kunnen inzetten op basis van hun eigen risicoanalyse, of academisch onderzoek, of falende of ontbrekende zelfregulering, of meldingen of klachten van slachtoffers en getuigen, etc.
  • de sancties effectiever en afschrikwekkender worden. En uiteraard om sancties te kunnen opleggen moet er meer gerechtelijk vervolgd worden. Het laatste gebeurt minder, men zoekt meestal naar een oplossing via bemiddeling.
  • de rechtstoegang verbeterd wordt: vb. rechtsplegingsvergoeding afgeschaft voor slachtoffers.

Inzet van alle beschikbare instrumenten

De Vlaamse en federale regeringen zetten alle beschikbare instrumenten in om discriminatie efficiënter te bestrijden. In dit kader kunnen de Vlaamse en federale en regeringen bv. anti-discriminatie- en diversiteitsclausules met bindende cijfers invoeren bij alle bedrijven en organisaties die voor de overheid werken of subsidies ontvangen. Verder kan de Vlaamse regering de tweejaarlijkse sectorconvenanten gebruiken om onder andere de praktijktesten van de overheidsinspecties in te voeren in de verschillende sectoren.

Inclusieve neutraliteit als uitgangspunt

  • De Vlaamse en federale regeringen hanteren een inclusieve neutraliteit als uitgangspunt bij overheidsdiensten en stimuleren de privésector om dit ook te doen. Niet uiterlijkheden, maar attitudes en competenties zijn doorslaggevend om de dienstverlening al dan niet op een onpartijdige, gelijkwaardige manier te verlenen.
  • Als voor bepaalde functies of diensten toch een beperking werd of wordt ingevoerd op het dragen van levensbeschouwelijke tekens, dan is het aan een onafhankelijke instantie om de beperking aan een anti-discriminatietoets te onderwerpen. Deze toets gaat na of de maatregel redelijk, proportioneel en noodzakelijk is om een legitiem doel te bereiken.

Sensibiliserings- en informatiecampagnes

De Vlaamse en federale regeringen werken volwaardige sensibiliserings- en informatiecampagnes rond discriminatiebestrijding uit. In dit kader kunnen de bevoegde ministers campagnes organiseren bv. over de wet die het mogelijk maakt voor de arbeidsinspecteurs om praktijktesten uit te voeren, en over de bekendmaking van de instanties waar gemeld kan worden. Dit kan de meldingsbereidheid van de -mogelijke- slachtoffers van discriminatie verhogen.

Positieve acties mogelijk maken

  • De federale regering zorgt voor een volwaardige promotie en invoering van het koninklijk besluit rond de positieve acties bij aanwerving.
  • De Vlaamse regering kan tevens de - reeds mogelijk gemaakte- positieve acties in Vlaanderen beter stimuleren.

(Zelf)evaluatie van begeleidende instanties

De begeleidende instanties zoals VDAB evalueren en verbeteren het eigen beleid rond discriminatiebestrijding. Ze kunnen bv. voor de eigen werknemers een meldingsplicht invoeren bij anti-discriminatie instanties zoals UNIA bij het vaststellen van discriminatie door de werkgevers waarmee VDAB samenwerkt.

Intern meldingssysteem

De Vlaamse en federale overheden verbeteren voor het eigen personeel het interne meldingssysteem rond discriminatie en trachten dit te promoten bij de privé werkgevers.

Meer info

Mohamed El Majjoudi
mohamed.elmajjoudi@samenlevingsopbouw.be
03 235 17 37