Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Met steun van de Vlaamse Overheid
Nieuwsbrief Schoolstart

02 | 06 | 2017

In deze nieuwsbrief:


Koningin Paolaprijs

uitreiking Koningin Paolaprijs

Deze week mochten we de 2e prijs van de Koningin Paolastichting voor het onderwijs in ontvangst nemen! Met ouders uit de wijk Tervuursesteenweg en de Mechelse kunstenares Alexandra Jaquet hebben we een sociaal-artistiek traject georganiseerd, 'Handle with care'. Mede dankzij deze prijs gaan we Handle with care ook in andere Mechelse aandachstwijken kunnen organiseren.
 


Nieuw project: Schooltijd

Eind december 2016 kregen we het fijne nieuws dat onze projectoproep rond kleuterparticipatie is goedgekeurd. Vanuit Samenlevingsopbouw zijn we trekker van een lokale proeftuin in Mechelen en Willebroek. Het doel is om via een goede samenwerking tussen ouders en scholen te komen tot een kwalitatieve kleuterparticipatie.

In beide scholen wordt het contact tussen leerkrachten en ouders bemoeilijkt door taalbarrières, culturele verschillen, gebrek aan juiste informatie bij de ouders over de werking van de school en het gebrek aan kennis bij de school over de thuissituatie van de kinderen. In deze proeftuin wordt in een breed samenwerkingsverband een schoolnetwerk uitgebouwd rondom basisschool De Ham (Mechelen) en basisschool De Tovertuin (Willebroek). We werken hiervoor samen met geëngageerde ouders uit beide scholen, Kind & Gezin, CLB Rivierenland en CLB Het Kompas, de LOP's en het lokaal onderwijsbeleid.

Het project Schooltijd loop tot eind december 2018. Momenteel zijn we bezig met de analysefase, waarbij zowel ouders, het schoolteam en partners bevraagd worden rond ouderbetrokkenheid en drempels hierrond. Hierna komen we tot een concreet actieplan dat zal bepalen waar we het komende schooljaar actief op gaan inzetten.
 


Studiedag

Op 18 mei organiseerden we samen met de werkgroep Kansen voor Kinderen een studiedag ‘Hoe maken onderwijs en welzijn samen het verschil?’. Met 100 aanwezigen en een inspirerend programma werd het een echt succes.

De voormiddag werd gestoffeerd door Ides Nicaise, heel wat Mechelse onderwijscijfers en het verhaal van een ervaringsdeskundige. In de namiddag was er een prikkelend aanbod van workshops die stuk voor stuk concrete ondersteuningsmogelijkheden voor onderwijs belichtten. Inzet van de dag was dan ook een oproep aan welzijn en onderwijs om de handen in elkaar te slaan! Welzijnspartners kunnen kwetsbare gezinnen ondersteuning bieden op de eerste lijn. Een snelle signalering en toeleiding vanuit onderwijs kan een preventief effect hebben en zorgt er ook voor dat ook leerkrachten ondersteuning ondervinden. Als het beter gaat met het gezin, als welzijnsorganisaties het gezin wel kunnen bereiken of de brug kunnen slaan tussen school en gezin, zal het werk van de leerkracht makkelijker gaan.

studiedag

De studiedag was één van de acties die de werkgroep dit schooljaar organiseerde. Het gaat om een dynamische ploeg mensen, samengesteld uit onderwijs en welzijn. Samen willen ze zich inzetten voor gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor álle kinderen door concrete initiatieven te nemen m.b.t. sensibilisering, vorming, ervaringsuitwisseling, signalering… We hopen dat we ook enkele aanwezigen op de studiedag hebben kunnen overtuigen om zich aan te sluiten en de beweging mee sterk te maken. Wij staan alvast klaar om volgend schooljaar nieuwe acties te realiseren!
 


Schoolstart onderzocht

In de loop van het afgelopen jaar namen we met Schoolstart deel aan een onderzoek naar stedelijk armoedebeleid. De Universiteit Gent (vakgroep Sociologie) voerde, in opdracht van het POD Maatschappelijke Integratie, het onderzoek uit.

In eerste instantie schetsen ze een algemeen beeld van de evolutie in maatregelen m.b.t. armoedebestrijding voor alle steden met meer dan 60.000 bewoners. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit een diepte-analyse van 6 steden, waarbij het gevoerde armoedebeleid in de periode 2003-2015 en de evolutie in het armoedebeleid geanalyseerd wordt. In die diepte-analyse worden een aantal projecten in beeld gebracht die op een innovatieve manier stedelijke armoede aanpakken. Voor Mechelen gaat het o.a. om Schoolstart.

De samenvatting van dit onderzoek werd vrijdag 31 maart vrijgegeven door de POD Maatschappelijke Integratie, je kan het downloaden via de volgende link: https://www.mi-is.be/nl/themas/grootstedenbeleid/stedenbeleid-belgie/onderzoek-naar-stedelijk-armoedebeleid.

Hieronder vind je ook een extract uit de tekst:

extract uit onderzoek
 


Welzijnstochten nieuwe oproep

Het voorbije schooljaar boden we aan Mechelse scholen aan om op welzijnstocht te gaan. De welzijnstocht is een initiatief van de LOP-werkgroep ‘Kansen voor kinderen’ en wordt georganiseerd door Samenlevingsopbouw en het Sociaal Huis Mechelen.  

Tijdens zo’n welzijnstocht gaan we met het schoolteam langs bij verschillende organisaties die maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunen. Leerkrachten en het zorgteam ontdekken waar ze terecht kunnen voor advies en naar welke organisaties ze gezinnen kunnen toeleiden.
Elf scholen namen al deel. Soms met heel hun team, soms met het zorgteam of even goed sloot een zorgcoördinator aan bij een andere schooltocht. We begeleidden ook een CLB en een moedergroep. Samen bezochten ze al heel wat verschillende organisaties: het sociaal huis, de opvoedingswinkel, wijkgezondheiscentrum Wel en Wee, CGG De Pont, CAW, CKG, ‘t Sociaal profijtje, Sint-Vincentius, Straathoekwerk, De Keeting, De Lage drempel – Steun op maat, Tejo en het Vertrouwenscentrum.

De reacties zijn positief:

  • Als je met je eigen ogen de instanties eens bezoekt, wordt het allemaal toch wat concreter en hebben we nu toch een beter idee welke hulpverlening waar wordt geboden.
  • De drempels verlagen naar onze ouders toe, door deze initiatieven te bezoeken, zodat je eventueel kan meegaan of meer concreet kan zeggen waarvoor ze staan, lijkt me zeker bereikt. 
  • We gaan ouders nu sneller informeren over de organisaties en dus ook sneller doorsturen.
  • Het feit dat je niet alleen een algemene uitleg krijgt, maar deze locaties ook effectief bezoekt, geeft een enorme meerwaarde.

In aanloop naar volgend schooljaar doen we een nieuwe oproep aan scholen die nog niet deelnamen. De tocht wordt op maat van je school georganiseerd en wordt gratis aangeboden voor basisscholen uit LOP-regio Mechelen.

Meer informatie is te vinden via deze link:
www.samenlevingsopbouw-ap.be/uploads/share/welzijnstocht.pdf
 


Schoolstart in Oud-Oefenplein

Half februari hebben wij, dankzij subsidies van het Sociaal Huis Mechelen, het project Schoolstart succesvol opgestart in de wijk Oud-Oefenplein. We hebben 35 gezinnen geïnformeerd over de instap in de kleuterschool. Ondertussen hebben er al 93 huisbezoeken plaatsgevonden.

Waarom?

We vinden het belangrijk dat kleuters op tijd instappen en gezinnen voorbereid zijn op de kleuterschool. Om ervoor te zorgen dat we alle gezinnen bereiken, ook de meest kwetsbare, doen wij huisbezoeken. Kwetsbare gezinnen missen vaak belangrijke informatie over bijvoorbeeld inschrijvingsdata en scholenaanbod. Daarnaast zijn er soms hoge drempels naar organisaties en diensten toe. Door het doen van huisbezoeken bouwen we een vertrouwensband op met gezinnen en werken we drempelverlagend naar ons eigen aanbod en naar scholen en andere werkingen.

Wat?

We gaan op bezoek bij gezinnen met een kind geboren in 2015, zij mochten in het voorjaar van 2017 hun kind inschrijven in een school. De adressen krijgen we ter beschikking via de stad.

Tijdens de eerste huisbezoeken informeren we de ouders over het inschrijvingsbeleid, de data en het scholenaanbod. Dit doen we aan de hand van de LOP-folder ‘Kleintjes worden groot’ en het boekje ‘Basis- en secundair onderwijs in Mechelen’. Daarnaast stellen we het aanbod van Schoolstart voor en bespreken we eventuele opvoedings- of hulpvragen van ouders. Ook brengen we voor elke kleuter een leuk cadeautje mee. 

Dat traject heeft 3 fases. In de eerste fase ligt de nadruk op het inschrijven en het maken van een bewuste schoolkeuze. De tweede fase bestaat uit een versterkingsproces. Gedurende deze fase worden de gezinnen voorbereid op een sterke schoolinstap. Dit gebeurt aan de hand van diepgaande gesprekken, groepsactiviteiten zoals speeltijd, individuele ondersteuning aan huis… door de opbouwwerker, vrijwilligers en studenten kleuteronderwijs. In de laatste fase worden de gezinnen verder opgevolgd na de instap.

De eerste huisbezoeken doen we bij alle gezinnen, dat zijn er 38 in voor de wijk Oud-oefenplein. Daarvan hebben we er 35 effectief kunnen bereiken en informeren over de kleuterschool. De 3 overige gezinnen bleken verhuisd te zijn.
Bij kwetsbare gezinnen starten we vervolgens een langduriger traject. Kwetsbare gezinnen zijn voor ons gezinnen die bijvoorbeeld in armoede leven, geen netwerk hebben, geen referentiepunt bij ons onderwijs hebben of een taalbarrière ondervinden. Na de inschrijvingsperiodes zijn we bij 28 gezinnen opnieuw langsgegaan om te horen of de inschrijving gelukt is. Van 26 gezinnen weten we dat de inschrijving in de kleuterschool gelukt is. Er zijn twee gezinnen die om specifieke redenen nog niet ingeschreven zijn. Die blijven we intensief opvolgen tot het in orde is.

Reacties?

We merken dat deuren open gaan wanneer ouders horen dat het over school gaat. Ouders reageren positief op ons bezoek. De brochure ‘Kleintjes worden groot’ (dat ieder gezin in de bus krijgt) is vaak niet gekend. Een aantal ouders is helemaal niet op de hoogte dat ze hun kind mogen inschrijven in de kleuterschool. Een aantal ouders stellen vragen over welke scholen in de buurt liggen. Er zijn ook ouders die ook vragen hadden rond kinderopvang, Nederlandse lessen, vrije tijd, zomerkampen, huiswerkbegeleiding…
 


Speeltijd

Naast de huisbezoeken organiseren we ook speelmomenten. Op 19 april zijn we gestart met Speeltijd.  Elke woensdagvoormiddag kunnen ouders met hun peuters komen spelen in wijkcentrum De Schijf.

Waarom?

We vinden het belangrijk dat ouders en peuters goed zijn voorbereid op de kleuterschool. Speeltijd is voor de peuters een oefenmoment in voorschoolse vaardigheden. Tijdens Speeltijd oefenen de peuters heel wat voorschoolse vaardigheden: sociale vaardigheden (spelen met andere kinderen, hulp vragen aan iemand anders dan de ouders), motorische en talige vaardigheden. De peuters krijgen ook de kans om nieuw speelgoed en nieuwe boeken te ontdekken. Elke week wordt er gewerkt aan een bepaald thema:  dieren, lente, vormen, bewegen, moederdag... Bij elk thema werken de ouders en de peuters samen aan een activiteit. Door deel te nemen aan speeltijd komen de ouders met elkaar in contact, op die manier leren ze andere ouders uit de buurt kennen. Kan er informatie uitgewisseld worden en leren ze van mekaar. Bovendien leren ze wat de verwachtingen van de kleuterschool zijn en krijgen ze een beter zicht op de werking van een school.

speeltijd

Aanpak

In het verleden was het speelmoment vrijblijvend en moesten de ouders niet op voorhand laten weten of ze aanwezig zouden zijn of niet. Dit zorgde ervoor dat er op bepaalde speelmomenten geen of heel weinig deelnemers aanwezig waren. Op die manier is het zeer moeilijk om een versterkend traject te uit te werken met de ouders en peuter. Daarom hebben wij gekozen om in de Wijk Oud-Oefenplein te werken met een vaste groep. Tijdens de huisbezoeken werden alle gezinnen geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan Speeltijd. Op de eerste Speeltijd vond er een proefsessie plaats waarbij de ouders nadien konden aangeven of ze wilden deelnemen aan de speelmomenten. De geïnteresseerden konden zich inschrijven voor de eerste sessies van de speelmomenten.  Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat er steeds een aantal vaste deelnemers. Zo kunnen we een duurzaam traject garanderen.

Resultaat /reacties

Ondertussen hebben we al 5 keer Speeltijd georganiseerd. Wekelijks komen er tussen de 6 en 8 peuters spelen. In het begin reageerden de peuters afwachtend en verlegen, ondertussen zijn ze al een beetje ontdooid. We merken ook dat de peuters stilaan loskomen van hun mama en contacten leggen met andere peuters. Het zijn grotendeels dezelfde moeders die terugkomen. Ze reageren enthousiast en vinden het fijn dat ze op deze manier andere moeders uit de buurt leren kennen. Tussen de moeders onderling wordt er heel wat informatie uitgewisseld over scholen, leven in de buurt, het gedrag van kinderen, zindelijkheid…
 


Nieuwe collega’s voor Schoolstart

Ter uitbreiding van ons team stellen we graag 2 nieuwe collega’s voor. Kandji en Anneleen vervolledigen het onderwijsteam van Samenlevingsopbouw. Samen met Anke Anthoni en Stéphanie Vandenbossche maken ze werk van gelijke onderwijskansen in Mechelen.

het Schoolstart team

Kandji organiseert Schoolstart in de wijken Oud-Oefenplein en Arsenaal, Anneleen zet zich in voor Schoolstart in de wijk Tervuursesteenweg. Kandji Koita studeerde af als maatschappelijk werkster. Anneleen Peeters komt uit het werkveld als kleuteronderwijzeres en opvoedster.

Hun contactgegevens zijn:
Kandji Koïta| T 0485 98 98 49 | E kandji.koita@samenlevingsopbouw.be
Anneleen Peeters | T 0473 43 02 96 | E anneleen.peeters@samenlevingsopbouw.be
 

Stéphanie Vandenbossche | T 015 20 13 75 | M 0494 53 14 73
Kandji Koïta | T 015 20 13 75 | M 0485 98 98 49
Anneleen Peeters | T 015 20 13 75 | M 0473 43 02 96
Anke Anthoni | T 015 20 13 75 | M 0497 41 38 18

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen
www.samenlevingsopbouw-ap.be


Schoolstart is een project van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
met steun van de Vlaamse Overheid, ESF en het Sociaal Huis Mechelen.

 

logos