Samenlevingsopbouw Met steun van de Vlaamse Overheid
Nieuwsbrief Energie- en Waterarmoede
en Woonkwaliteit

28|06|2019

Meer dan 5.555 klanten minimale levering aardgas tijdens winter 2018-2019!

Voor het vierde jaar op rij zette Samenlevingsopbouw een sensibiliseringscampagne op met als streefdoel: 5.555 klanten maken gebruik van de minimale levering aardgas in de winter. Ook de minister, de VVSG, het VEA en de netbeheerders maakten promotie.

Dit zijn de resultaten van de voorbije drie winters:

winter 2016/2017       2017/2018       2018/2019      
aantal klanten die minimale levering ontvingen 5.109 5.333 5.719
aantal OCMW's die de minimale levering toekenden 238 238 246

Met 5.719 klanten overschrijden we ons streefdoel van 5.555. Ook het aantal OCMW’s dat de minimale levering toekenden, is met 8 gestegen. En toch komt er volgend jaar een nieuwe campagne! Wellicht met een nieuw streefcijfer?!

Meer info:
Jan Maris | T 0486 25 85 48 | E jan.maris@samenlevingsopbouw.be
 


Energiefactuur steeds moeilijker te betalen

Sociale Statistieken 2018

Vorige week verscheen het VREG-rapport ‘Sociale Statistieken 2018’. Daaruit blijkt dat de betaalbaarheid van energie de laatste drie jaren voor steeds meer klanten een probleem is. De trend is niet te miskennen en de aanpak ervan vraagt krachtdadige en effectieve beleidsmaatregelen.

Bekijk hier de evolutie:

COMMERCIËLE LEVERANCIERS
  2016 2017 2018
aantal gezinnen die minstens 1 ingebrekestelling ontvingen 252.546 +2,2% 258.090 +5,52% 272.336
aantal lopende afbetaalplannen 100.197 +17,94% 118.176 +6,13% 125.423
aantal gestarte afbetaalplannen 81.198 +19,48% 97.015 +1,36% 98.331
gemiddelde uitstaande schuld €672,05 +2,89% €691,48 +3,25% €713,97
aantal definitief opgezegde contracten door de leverancier wegens betaalproblemen van de klant 80.376 +3,67% 83.326 +4,65% 87.198
NETBEHEERDER
  2016 2017   → 2018
aantal budgetmeters elektriciteit 40.768 +1,80% 41.501 -1,11% 41.042
aantal budgetmeters aardgas 27.830 +0,95% 28.094 -1,45% 27.686

Alle parameters in verband met betaalplannen zijn gestegen. Ook het bedrag van de gemiddelde schuld is gestegen. Het aantal definitief opgezegde contracten door de commerciële leverancier nam drie jaar op rij toe. Steeds meer mensen kunnen hun energiefactuur dus niet meer betalen. Ze moeten een betaalplan afspreken met de leverancier maar hebben moeite om dat te volgen. Deze evolutie is verontrustend. Daarom beste overheid,

  • Zet de ‘Goede praktijk afbetalingsplannen’ van de VREG om in regelgeving.
  • Investeer in energiezuinige maatregelen voor de laagste segmenten van de woningmarkt.
  • Investeer in het ontzorgen van noodkopers, noodeigenaars én verhuurders.
  • Zorg voor een ‘slankere’ energiefactuur.
     

Algemeen Waterverkoopreglement aangepast

Twee dagen voor de verkiezingen keurde de Vlaamse regering het nieuwe Algemene Waterverkoopreglement (AWVR) goed. Het AWVR regelt - onder andere - de sociale beschermingsmaatregelen voor het drinkwater. Een aantal wijzigingen hebben echt wel impact. Ze worden in drie fases geïmplementeerd.

Op 1 juli 2019 wijzigen de voorzorgschatting, de administratieve kosten en betalingstermijnen en de minnelijke schikking. Op 1 januari 2020 is er een grote wijziging inzake debietsbegrenzing. En op 1 januari 2021 gebeuren er - onder voorbehoud weliswaar - aanpassingen wat betreft keuringen.

De voorzorgschatting (art. 21 (1))
Als de klant twee opeenvolgende verbruiksjaren de meterstanden niet doorgeeft en de watermaatschappij geen toegang geeft om de meterstanden te noteren, dan maakt de watermaatschappij een factuur op basis van een dwangraming. Deze raming was niet gelimiteerd. Vanaf 1 juli mag deze raming niet meer bedragen dan 150% van het gebruik dat wel gekend is.

Het gratis onderzoek (art. 21)
Bij een onverklaarbaar gestegen verbruik kan de klant een gratis controleonderzoek vragen. Zo kan de oorzaak voor het afwijkend gebruik opgespoord worden. Het meerverbruik bedraagt dan wel minstens 50% of 100m³.

De facturatie – termijn en administratieve kosten (art. 25)
De standaard betaaltermijn wordt verlengd van 15 naar 30 kalenderdagen. De eerste herinneringsbrief is altijd kosteloos.

De minnelijke schikking (art. 27)
De minimale voorwaarden zijn versoepeld en het tarief is aangepast.

De debietsbegrenzing (art. 12)
Vanaf 1 januari 2020 is de debietsbegrenzing een feit. Dat betekent dat de lokale adviescommissie bij een eerste zitting niet meer beslist om af te sluiten maar om een debietsbegrenzer te plaatsen. Het debiet wordt daardoor begrensd tot minimaal 50 liter per uur. De begrenzing is bedoeld om klanten tot actie aan te manen en een oplossing te zoeken voor de openstaande schulden. Binnen zes maanden na het plaatsen van de begrenzer dient de klant een afbetalingsregeling op te starten of te hervatten. Nieuwe kosten (na plaatsing van de begrenzer) moeten betaald worden. Als deze twee voorwaarden zijn vervuld, wordt de begrenzer weggenomen. Anders kan er alsnog een afsluiting volgen, na advies van de LAC.
 


Nieuws uit Europa

Europese Commissie zet energiearmoede op de agenda van de lidstaten

Nadat eerder de commissie en het parlement hun goedkeuring gaven, keurde de Europese Raad eind mei het ‘Clean Energy for all Europeans’ pakket goed. Voor het eerst kwam het thema ‘energiearmoede’ en de aanpak ervan aan bod, naast verplichtingen inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, de energie-unie, meer rechten voor consumenten … Niet verwonderlijk als naar schatting 50 miljoen Europeanen ermee geconfronteerd worden. De lidstaten moeten vanaf nu de situatie in hun land monitoren. Veel van de nieuwe bepalingen die de positie van consumenten moeten verbeteren, richten zich specifiek op de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Oprichting Europees Energiearmoede Observatorium

Enige tijd geleden werd het Europees Energiearmoede Observatorium opgericht. Het EPOV (https://www.energypoverty.eu/) staat de lidstaten bij in hun inspanningen om energiearmoede te bestrijden. Het wil energiearmoede meten en monitoren. Het deelt de kennis en beste praktijken in het bestrijden ervan.
Energiearmoede moet volgens Europa aan de bron aangepakt worden. Europa zet dan ook hard in op energie-efficiëntie. De lidstaten dienen een hun energie-efficiënte maatregelen prioritair te richten op kwetsbare gezinnen.

Right to Energy Forum – Brussel

Op 19 juni kwamen in Brussel activisten, campagnevoerders en mensen vanuit heel Europa samen om te werken aan energiearmoede, energiedemocratie, energiegemeenschappen en een sociaalrechtvaardige energietransitie. Dit voor het 'Right to Energy forum'. Ook opbouwwerker Stefan was aanwezig. Er werden tal van interessante uitwisselingen, workshops en debatten georganiseerd. Dit resulteerde in een 'Verklaring'.

RightToEnergy

In het kort:
We eisen een nieuw energiesysteem dat mensen en planeet boven winst stelt:

  • Erkennen dat toegang tot energie een fundamenteel mensenrecht is en een publiek goed dat moet worden beschermd door effectief beleid.
  • Het democratiseren van het energiesysteem is een noodzakelijke voorwaarde om een rechtvaardige overgang naar hernieuwbare energie te garanderen. Geef het in handen van het publiek en de gemeenschappen.
  • Het verminderen van de totale energievraag door de energie-efficiëntie van woningen te verbeteren.

We nodigen activisten, sociale bewegingen, werknemers en hun vakbonden uit om coalities op nationaal en Europees niveau te vormen. En te zorgen voor een eerlijke energietransitie.

We roepen alle Europese instellingen en nationale regeringen op de moedige beslissingen te nemen die nodig zijn in deze tijd van crisis.

Lees hier de volledige verklaring.
 


Een fijne vakantie!

Verantwoordelijke uitgever:
Ann Van der Wilt | ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be | 015 20 13 75